Regulamin

REGULAMIN

korzystania z pokojów gościnnych

w domkach „Sadyba Bojkowska”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania z pokojów gościnnych w „Sadybie Bojkowskiej” określa zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki Gości.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z domków „Sadyba Bojkowska” oraz koliby.

§ 2

 1. Ilekroć w Regulaminie korzystania z pokojów gościnnych jest mowa o:
 2. regulaminie – należy rozumieć Regulamin korzystania z pokojów gościnnych w domkach „Sadyba Bojkowska”,
 3. pokoju gościnnym – należy rozumieć pokój w ramach przyznanego miejsca oraz przynależną do pokoju łazienkę.

Rozdział 2

Rezerwacja i zakwaterowanie

§ 3

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.
 2. Doba dla potrzeb wynajmu rozpoczyna się o godz. 1400, a kończy godzinie 1100 (należy opuścić pokój).
 3. Rezerwacje zachowują ważność do godziny 1700 planowanego dnia przyjazdu.
 4. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
 5. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca dnia pobytu bez dodatkowej opłaty.

§ 4

 1. Liczba dni pobytu określana jest w umowie ustnej lub pisemnej, najpóźniej w chwili przyjęcia Gościa do pokoju.
 2. W razie braku innych ustaleń przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Zadatek potwierdzający zamówienie Zamawiający wpłaca w terminie do 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu na konto:

Sadyba Bojkowska Aleksandra Plamowska

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Oddział Ustrzyki Dolne

16 8642 1012 2003 1215 7804 0001

z dopiskiem: „zadatek na koszty noclegów”

Brak wpłaty zadatku powoduje usunięcie rezerwacji.

 1. Gość opłatę za pobyt i wyżywienie wnosi w dniu przyjazdu przy zameldowaniu się u gospodarza.
 2. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uzgodniono, z przyczyn niezależnych od gospodarza, może on nie zwrócić w całości różnicy, w wniesionej opłacie pozostawiając sobie 30% tej różnicy jako rekompensatę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 900 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane będzie w miarę posiadanych możliwości.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki Gości

§ 5

 1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku, i nie może pokoju podnajmować ani użyczać innym osobom bez uzgodnienia z gospodarzem, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. W godzinach 2200 do 700 w pokojach należy zachować ciszę, dla umożliwienia wypoczynku pozostałym Gościom.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług „Sadyby Bojkowskiej” nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Zastrzega się możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w „Sadybie Bojkowskiej”, mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz. 700 do godz. 2200.
 5. Gospodarz może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu Gości albo szkodę Gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym w „Sadybie Bojkowskiej”.

§ 6

 1. Sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie Gości, w godzinach przez nich ustalonych. Gość może zgłosić życzenie samodzielnego sprzątania.
 2. Pościel i ręczniki będą wymieniane Gościowi co 14 dni, oraz na każde życzenie, za dodatkową opłatą.

§ 7

 1. W całym obiekcie „Sadyba Bojkowska” istnieje bezwzględny zakaz palenia papierosów, cygar, fajek itp., z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 2. Gość ma prawo przebywać w pokoju i na terenie gospodarstwa z własnym zwierzęciem domowym, tylko i wyłącznie jeżeli gospodarz wyrazi na to zgodę oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem miejsca umieszczenia zwierzęcia i sposobu opieki nad nim.
 3. Gospodarz odpowiada za rzeczy Gościa wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.
 4. Ze względu na charakter wynajmowanych pokojów, nie stosuje się przepisów art. 846-849 kodeksu cywilnego, w zakresie odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez ich Gości Gospodarz nie odpowiada za kradzieże z pozostawionych samochodów, jak również za uszkodzenia samochodów przez osoby trzecie.
 5. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na podst. art. 849.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.

§ 8

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w pokoju bez uzgodnienia z gospodarzem można używać jedynie następujących odbiorników prądu: radio, lampek nocnych oraz ładowarek.
 2. Gość ma prawo do organizowania ogniska w miejscu do tego wyznaczonym, po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem.

§ 9

 1. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju oraz klucz do drzwi wejściowych, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
 2. W dniu zakończenia pobytu, Gość przekazuje gospodarzowi pokój w takim stanie, jakim został mu udostępniony, oraz klucze.

Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Sadyby Bojkowskiej”!

 

Prośba gospodarza

Uprasza się o zamykanie za sobą drzwi wejściowych do budynku na klucz oraz pozostawianie obuwia na parterze, zwłaszcza w słotne dni oraz porą zimową.

Uprzejmie dziękujemy!